سوئییچ طنابی توقف اضطراری

این محصولات جهت افزایش ایمنی دستگاه و نوار نقاله طراحی شده است. این سوئیچ ها در مواقعی که مشکلی برای  اوپراتور یا دستگاه بجود بیاید، وارد عمل شده و با کشش طناب متوقف کننده نوار نقاله از بروز حوادث پیشگیری می‌کند. این محصولات تحت عنوان سوئیچ توقف اضطراری، سوئیچ‌های طنابی، سوئییچ طنابی توقف اضطراری دسته بندی شده اند.